Wydawca treści

PROJEKT Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2022 we Wspólnym Projekcie Wspólnocie EUROATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa. KIEROWNIK dr hab. inż. Dariusz Makowski, prof. uczelni OKRES 01.2022 - 12.2022 SZCZEGÓŁY


Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej realizuje w 2022 roku projekt w ramach programu PMW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2022 we Wspólnym Projekcie Wspólnocie EUROATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa. (akronim: EUROfusion_TUL_2022)", realizowanego w ramach międzynarodowego programu Horizon Europe – EURATOM.

W ramach projektu do realizacji przewidziano cztery następujące zagadnienia:
 

  1. Implementację algorytmów morfologicznego przetwarzania obrazu i filtrowania z użyciem GPU oraz innych narzędzi na potrzeby diagnostyki plazmy, integracja oraz testy oprogramowania dedykowanego do akwizycji i przetwarzania obrazów z kamer termowizyjnych IRCAM Caleo oraz SCD Hercules w stellaratorze W7-X dla kampanii OP2.1. Opracowanie oprogramowania MMC oraz środowiska do aktualizacji oprogramowania dla modułów akwizycji obrazu, procedur oraz środowiska testowego dla systemu diagnostycznego.

  2. Opracowanie specyfikacji dla detektorów SXR systemu diagnostycznego Prad dla tokamaka DEMO.

  3. Opracowanie założeń oraz architektury sprzętowej stanowiska testowego detektorów promieniowania SXR (GEM, LVIC, detektory półprzewodnikowe) dla diagnostyki Prad dla tokamaka DEMO. Wstępne testy detektorów GEM w instytucie Fizyki Plazmy i Mikrosyntezy Laserowej (IFPiLM) w Warszawie. Zarejestrowanie surowego sygnału z detektorów GEM z użyciem oscyloskopu oraz układów kondycjonowania sygnału.  Przeprowadzenie badań kształtu impulsów rejestrowanych przez detektor z uwzględnieniem tłumienia sygnału.

  4. Aktualizację planu badań naukowych dla diagnostyki Prad na lata 2022-2027 z uwzględnieniem wyników pomiarów detektorów GEM oraz opracowanej architektury stanowiska testowego.

 

Projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2022 we Wspólnym Projekcie Wspólnocie EUROATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa." (akronim: EUROfusion_TUL_2022), umowa nr 5263/HEU - EURATOM/2022/2 o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego Nr W50/HEU - EURATOM/2022

Projekt współfinansowany w ramach EUROfusion Grant Agreement o nr 101052200 oraz porozumienia pomiędzy Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, a Politechniką Łódzką.

 

 


PROJEKT Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa. KIEROWNIK dr hab. inż. Dariusz Makowski, prof. uczelni OKRES 01.2021 - 12.2021 SZCZEGÓŁY


Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej realizuje w 2021 projekt w ramach programu PMW na  realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa". (akronim: EUROfusion_TUL_2021) realizowanego w ramach międzynarodowego programu Horizon Europe – EURATOM.

W ramach projektu do realizacji przewidziano cztery następujące zagadnienia:

1. Opracowanie prototypowego oprogramowania dedykowanego do akwizycji obrazu z kamer termowizyjnych IRCAM Caleo oraz SCD Hercules pracujących w zakresie podczerwieni oraz testowania endoskopów dla stellaratora W7-X
2. Zbadanie możliwości wykorzystania układów GPU do przyspieszenia przetwarzania w czasie rzeczywistym obrazów z kamer termowizyjnych dla stellaratora W7-X
3. Przeprowadzenie testów prototypowego systemu akwizycji i przetwarzania obrazów w laboratorium w katedrze DMCS oraz w ośrodku IPP
4. Analiza obecnego stanu projektu diagnostyki Prad dla tokamaka DEMO, analiza ryzyka oraz opracowanie planu badań naukowych dla diagnostyki Prad na lata 2022-2027

 

Projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa". (akronim: EUROfusion_TUL_2021), nr wniosku 544243

Projekt współfinansowany w ramach EUROfusion Grant Agreement o nr 101052200 oraz porozumienia pomiędzy Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, a Politechniką Łódzką.

 


PROJEKT Spersonalizowana odzież ochronna dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania (sPParTAN) KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 01.2019 - 07.2022 SZCZEGÓŁY

Przedmiotem projektu jest spersonalizowana odzież ochronna przeznaczona dla ratowników górskich, wyposażona w funkcję inteligentnego ogrzewania i pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, stanowiąca nowatorskie rozwiązanie na skalę krajową. Produkt będzie integrować nowoczesne rozwiązania z elektroniki, informatyki, odzieżownictwa oraz ochrony pracy.

Grupą docelową projektu są ratownicy górscy, obecnie korzystający z biernej odzieży turystycznej ogólnego przeznaczenia. Prowadzenie wielogodzinnych akcji w niskich temperaturach i wysokiej wilgotności wymaga specjalistycznej i spersonalizowanej odzieży ochronnej. Zapotrzebowanie na nią rośnie wraz z liczbą notowanych wypadków i interwencji na terenach górskich. Zastąpienie ogrzewania biernego aktywnym pozwoli na zwiększenie jego skuteczności przy niepogorszonej mobilności, zaś personalizacja produktu podniesie komfort użytkownika. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez badania przemysłowe w każdym z obszarów integracji. Przeprowadzone zostaną badania materiałów tekstylnych i wkładów grzejnych, technik ich łączenia i optymalnego rozmieszczenia. Analizie poddane zostaną technologie pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł alternatywnych pozwalające na ich integrację z odzieżą. Prace nad systemem sterowania obejmą wybór sygnałów, rodzaj czujników, ich rozmieszczenie i komunikację z jednostką centralną. Opracowany zostanie inteligentny algorytm sterowania ogrzewaniem, optymalizujący zużycie energii oraz dostosowujący się do preferencji użytkownika. Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych pozwoli natomiast na personalizację szablonów odzieży.

Wynikiem fazy rozwojowej projektu będzie prototyp odzieży (bielizna, odzież wierzchnia i pośrednia), udoskonalony i zoptymalizowany w oparciu o przeprowadzone testy oraz spełniający wymagania odpowiednich przepisów. Opracowana zostanie kompletna metodyka badań użytkowych, która posłuży do ostatecznej weryfikacji prototypu w warunkach poligonowych.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego",  działania (nr i nazwa) 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe", poddziałania 4.1.4 - „Projekty aplikacyjne".

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (Lider projektu)

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

Pracownia Sprzętu Alpinistycznego MAŁACHOWSKI s.c.

 


PROJEKT Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle (IRS) KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 01.04.2018 - 31.12.2019 SZCZEGÓŁY

Głównym celem projektu jest opracowanie instalacji demonstracyjnych środowiska inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i_przemyśle (IRS). Środowisko umożliwi unifikację i optymalizację różnych modeli wdrożeniowych infrastruktury systemów sterowania.

Nowe rozwiązania technologiczne, określane w skrócie IRS, zapewnią jednolite mechanizmy budowy, wdrażania, eksploatacji i rozwoju systemów sterowania przemysłowego i biznesowego, bez względu na zastosowany model infrastruktury (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa, wdrożenie na infrastrukturze lokalnej, rozproszony system energooszczędnych mikrokontrolerów, IoT, modele mieszane). Dzięki eksperymentalnym pracom rozwojowym, realizowanym przy wykorzystaniu instalacji demonstracyjnych, doprowadzą do uzyskania unikatowej technologii, zapewniającej możliwości elastycznej i zarazem bezpiecznej zmiany zastosowanego modelu wdrożeniowego infrastruktury. Jest to rozwiązanie nowe w skali co najmniej europejskiej.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego",  działania (nr i nazwa) 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe", poddziałania 4.1.4 - „Projekty aplikacyjne".

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 

LTC Sp. z o.o.  (Lider projektu)

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Fundacja Informatyki i Zarządzania

 


PROJEKT ESS ERIC ICS KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 04/2018 - 09/2021 SZCZEGÓŁY

Zarówno sam akcelerator jak i inne części składowe projektu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS) są w znacznej części dostarczane jako wkład rzeczowy od wielu partnerów z poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Należy przy tym podkreślić iż dostarczane podsystemy projektowane oraz wykonywane są przez światowej rangi jednostki specjalizujące się w technologiach akceleratorowych.

W przypadku tak złożonego przedsięwzięcia krytyczne jest, z punktu widzenia pomyślnego zakończenia procesu instalacji (i uruchomienia) źródła spalacyjnego, wydajne przeprowadzenie procesu integracji różnych komponentów (pochodzących od partnerów) w działający podsystem czy też cały akcelerator. Takie wyzwanie postawiono w ESS przed grupą Integrated Control System (ICS). W kompetencjach wspomnianej grupy leży (między innymi) przygotowanie rozwiązań zarówno sprzętowych jak i programistycznych mających na celu ujednolicenie narzędzi do regulacji parametrów dostarczanych podsystemów jak i ich integracji.

W toku dyskusji pomiędzy DMCS a ICS-ESS zidentyfikowano zakres prac oraz termin ich realizacji zgodnie z potrzebami strony szwedzkiej wynikającymi z harmonogramu projektu oraz kompetencjami i doświadczeniem naszej kadry naukowej .

Zadania do realizacji

Zidentyfikowano trzy podstawowe zagadnienia, których realizacja została powierzona nam przez ESS.

Identyfikator

Zadanie

Termin dostarczenia

WU 1

Oprogramowanie niezbędne dla integracji modułu elektronicznego MTCA.4 RTM Carrier

2019-08-11

WU 2

Oprogramowanie dla podsystemów monitorowania strat wiązki (icBLM oraz nBLM)

2019-08-11

WU 3

Integracja funkcjonalności IPMI w środowisku EPICS

2019-08-11

Do projektu poszukiwana jest osoba do realizacji poniższego zakresu prac:

Rozwój oprogramowania układów FPGA na potrzeby systemu monitorowania utraty wiązki cząstek elementarnych w liniowym akceleratorze protonowym.

Wymagania:

- stopień naukowy doktora w dyscyplinie elektroniki,

- znajomość standardów MicroTCA.4 i FMC

- znajomość mechanizmów cyfrowego przetwarzania sygnałów

- biegłość w rozwoju oprogramowania układów FPGA w środowisku Vivado z uwzględnieniem:

  • adaptacji i implementacji złożonych algorytmów matematycznych

  • implementacji i uruchamiania łącz danych o gigabitowej przepływności danych,

  • edycji diagramów blokowych (Core Integrator) i opracowywania własnych bloków IP,

  • projektowania i oprogramowywania wbudowanych systemów procesorowych,

  • zastosowania magistral z rodziny AXI,

- umiejętność programowania w środowisku EPICS.

Oczekiwania:

- doświadczenie we współpracy z ośrodkami realizującymi eksperymenty fizyki wysokich energii w okresie ostatnich 5 lat,

- doświadczenie w pracy naukowej związanej z tematyką akceleratorową potwierdzone publikacjami w czasopismach międzynarodowych,

- gotowość do wyjazdów do zagranicznych partnerów naukowych (Szwecja, Francja)

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Oferty proszę składać drogą elektroniczną do sekretariatu Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej na adres: secretary@dmcs.p.lodz.pl do dnia 30 maja 2018 do godz. 15:00.


PROJEKT Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 10.04.2017 - 09.04.2021 SZCZEGÓŁY

Celem projektu jest opracowanie modeli matematycznych dla zjawisk cieplnych zachodzących w nanosystemach elektronicznych.

 

Do projektu poszukiwani są doktoranci, którzy będą mieli za zadanie przeprowadzenie weryfikacji eksperymentalnej hipotezy o występowaniu zjawisk niefourierowskich w nanostrukturach elektronicznych, zaproponowanie odpowiedniego modelu matematycznego obserwowanych zjawisk oraz opracowanie symulatora termicznego pozwalającego na obliczanie rozkładu temperatury z wykorzystaniem tego modelu.

Pozostałe wymagania:
1) ukończony I stopień studiów w dziedzinie matematyki, fizyki, elektroniki lub informatyki,
2) posiadanie wiedzy w zakresie miernictwa elektronicznego lub znajomość metod optymalizacji i rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych,
3) posługiwanie się biegle językiem angielskim oraz polskim.

Warunki zatrudnienia:
Doktoranci będą otrzymywać ze środków grantu stypendium w wysokości 2.400 złotych brutto przez okres do 30 miesięcy. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania stypendium wynikającego z regulaminu studiów doktoranckich obowiązujących na Politechnice Łódzkiej.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną do sekretariatu Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej na adres: secretary@dmcs.p.lodz.pl do dnia 29 września 2017 do godz. 15:00.


PROJEKT Opracowanie, budowa i instalacja systemu sterowania parametrami pola przyspieszającego w nadprzewodzących wnękach rezonansowych akceleratora projektu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS ERIC). KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 09.2016 - 09.2021 SZCZEGÓŁY

Obecnie konstruowane w Szwecji, europejskie źródło spalacyjne ESS-ERIC (European Spallation Source), jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastruktury badawczej realizowanych przez wiele krajów Wspólnoty Europejskiej.

Dzięki uzyskanemu w trakcie pracy urządzenia promieniowaniu neutronowemu będzie można prowadzić badania w zakresie materiałoznawstwa na niespotykaną obecnie skalę. Badania prowadzone z wykorzystaniem źródła spalacyjnego znajdą swoje zastosowania w takich dziedzinach jak: nauki medyczne, energetyka, materiały inteligentne, chemia, itd.

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych jako część konsorcjum „Polska Grupa Elektroniczna" (eng. PEG – Polish Electronic Group) w skład którego wchodzą również Politechnika Warszawska oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, realizuje w latach 2016-2022 fragment polskiego wkładu rzeczowego w budowę ośrodka ESS. W ramach tej współpracy PEG jest odpowiedzialny za pomoc w opracowaniu, wytworzenie oraz instalację systemów sterowania parametrami pola elektro-magnetycznego w eliptycznych, nadprzewodzących wnękach rezonansowych akceleratora protonów źródła spalacyjnego (LLRF control system – Low Level Radio Frequency control system).   

W ramach uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowania DMCS bierze udział w pracach nad:

- opracowaniem specyfikacji systemu LLRF,

- opracowaniem, testowaniem oraz produkcją i testowaniem komponentów sprzętowych do sterowania elementami piezoelektrycznymi,

- integracją oraz opracowaniem oprogramowania do testowania komponentów i całości systemu LLRF,

- integracją i testowaniem wzorcowego egzemplarza systemu LLRF,

- montażem i instalacją systemów w akceleratorze ESS.


PROJEKT Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi - STRATEGMED 2 (akronim InnoReh) KIEROWNIK Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 01.09.2016 - 31.12.2021 SZCZEGÓŁY

Głównym celem realizowanego projektu jest opracowanie, wytworzenie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu ułatwiającego diagnozowanie i rehabilitację osób z zaburzeniami równowagi.

 

Nowatorski koncept techniczny polegać będzie na stworzeniu przenośnego urządzenia elektronicznego, wyposażonego w trójosiowe czujniki pomiarowe, wykonane w technologii mikroukładów elektromechanicznych. Urządzenie zostanie wyposażone w oprogramowanie i protokoły diagnostyczne dla układu równowagi, włączając ocenę funkcjonalną, która jest kluczowa dla zaprojektowania i monitorowania indywidualnego programu rehabilitacji zaburzeń układu równowagi. Umiejętność samouczenia się systemu w połączeniu z opracowaniem specyficznych dla pacjenta modeli biodynamicznych umożliwi personalizację urządzeń i dostosowanie ich do potrzeb indywidualnych pacjentów. Dzięki temu system znajdzie zastosowanie we wspomaganiu i nadzorowaniu prowadzonych ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz pomoże kontrolować postawę pacjentów w codziennych sytuacjach życiowych, ostrzegając przed potencjalną możliwością upadku.

 

Projekt realizowany jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED 2 - „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" oraz jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


PROJEKT Modelowanie nieliniowych zjawisk cieplnych w systemach elektronicznych KIEROWNIK dr hab. inż. Marcin Janicki OKRES 19.09.2014 - 18.09.2017 SZCZEGÓŁY

Celem projektu jest opracowanie modeli matematycznych nieliniowych zjawisk cieplnych zachodzących w systemach elektronicznych.

Do projektu poszukiwani są doktoranci, którzy będą mieli za zadanie przeprowadzenie badań mających na celu identyfikację wpływu temperatury na wartości parametrów modeli termicznych systemów elektronicznych, określenie typu tych zależności oraz redukcję pełnych nieliniowych modeli termicznych do postaci kompaktowej.

Pozostałe wymagania:
1) stopień magistra matematyki, fizyki, elektroniki lub informatyki,
2) posiadanie wiedzy w zakresie optymalizacji oraz rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych metodami analitycznymi i numerycznymi,
3) posługiwanie się biegle językiem angielskim oraz polskim.

Warunki zatrudnienia:
Doktoranci będą otrzymywać ze środków grantu stypendium w wysokości 2,000 złotych brutto przez okres do 36 miesięcy. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania stypendium wynikającego z regulaminu studiów doktoranckich obowiązujących na Politechnice Łódzkiej.

Oferty proszę składać drogą mailową do kierownika projektu dr. hab. inż. Marcina Janickiego na adres: janicki@dmcs.p.lodz.pl do dnia 24 października 2014 do godz. 14:00.


PROJEKT Generacja nieliniowych dynamicznych kompaktowych modeli ter- micznych systemów elektronicznych i przyrządów pół- przewodnikowych na podstawie znajomości ich odpowiedzi temperaturowej KIEROWNIK mgr inż. Tomasz Torzewicz OKRES 01.04.2014 - 31.03.2017 SZCZEGÓŁY

Celem naukowym niniejszego projektu jest opracowanie nowej metody generowania Dynamicznych Kompaktowych Modeli Termicznych (DKMT) systemów i przyrządów elektronicznych w oparciu o analizę krzywych czasowych stygnięcia lub rozgrzewania badanego przyrządu czy układu scalonego. Dzięki wykonaniu specjalnie przygotowanego stanowiska pomiarowego będzie możliwe zweryfikowanie wyników symulacji przeprowadzonych dla układu ASIC zaprojektowanego i wykonanego w ramach projektu badawczego "Modelowanie termiczne układów elektronicznych w oparciu o zaawansowane algorytmy optymalizacji i estymacji ze szczególnym uwzględnieniem metod rozwiązywania problemów odwrotnych".

Wyniki symulacji uwzględniają kierunek i szybkość rozpływu ciepła w strukturze badanego układu ASIC. Proponowany projekt badawczy pozwoli na pomiary rozpływu ciepła w fizycznym układzie ASIC i potwierdzenie wyników symulacji.

Plan badań przewiduje:
1. zbudowanie stanowiska pomiarowego ze specjalną aparaturą kontrolującą warunki przepływu ciepła między układem badanym a otoczeniem,
2. budowę i testowanie wielokanałowej karty pomiarowej,
3. wykonanie pomiarów stygnięcia wybranych systemów elektronicznych,
4. opracowanie metody generacji DKMT oraz weryfikację ich poprawności.


PROJEKT Biometryczny system uwierzytelniania pozytywnego dla scenariuszy niekooperacyjnych. KIEROWNIK OKRES 01.11.2013 - 31.10.2016 SZCZEGÓŁY

Projekt dotyczy opracowania biometrycznego systemu uwierzytelniania pozytywnego-identyfikacji. Podstawowym założeniem jest minimalizacja kooperacji uwierzytelnianych osób z systemem w celu uzyskania wysokiej przepustowości systemu. Efekt ten planuje się osiągnąć poprzez zaprojektowanie zaawansowanego systemu akwizycji obrazu, umożliwiającego pobranie obrazu od osób będących w ruchu, z pewnej odległości. W roli identyfikatorów proponuje się wykorzystanie: wzoru tęczówki, okolic oka (tzw. periocular recognition) oraz obrazu twarzy.


PROJEKT Brokerzy Innowacji KIEROWNIK OKRES 01.11.2013 - 30.09.2015 SZCZEGÓŁY

Realizacja działań mających na celu poprawę efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.


PROJEKT Rejestracja obrazu stereoskopowego KIEROWNIK OKRES 01.12.2013 - 31.03.2016 SZCZEGÓŁY

Projekt dotyczy badania metod analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego wraz z opracowaniem automatycznego osprzętu do sterowania kamerami 3D. Dodatkowym elementem systemu ROS3D będzie system zarządzenia planem filmowym.


PROJEKT ADEPT - ADvanced Electric Powertrain Technology KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 01.10.2013 - 30.09.2017 SZCZEGÓŁY

Celem projektu ADEPT jest opracowanie wirtualnego środowiska projektowego dla systemów napędu elektrycznego oraz utworzenie multidyscyplinarnej sieci badawczej. Poprzez ofertę spersonalizowanych szkoleń w dziedzinie systemów napędu elektrycznego i kompetencji uzupełniających (np. przedsiębiorczość), projekt ADEPT podniesie kompetencje i poprawi perspektywy kariery zawodowej 12 młodych badaczy (doktorantów) i dwóch doświadczonych naukowców. Bliski kontakt we wszystkich aspektach współpracy (badania, transfer wiedzy, wyjazdy do innych partnerów, warsztaty) oraz obszerny program szkoleń w szerokim spektrum obszarów nauki (elektromagnetyzm, termika, mechanika, wibroakustyka, sterowanie, integracja napędu elektrycznego w pojeździe) pozwoli zarówno początkującym, jak i doświadczonym naukowcom na wykształcenie biegłości w sferze inżynierii i kompetencji dodatkowych niezbędnych na ścieżce kariery zawodowej. Poprzez współpracę na linii przemysł-uczelnie, projekt ADEPT ułatwi absorpcję wyników badań naukowych w przemysłowych rozwiązaniach i produktach z dziedziny nowoczesnego napędu elektrycznego. Powodzenie technologii napędu elektrycznego pojazdów w decydującym stopniu zależy od maksymalizacji efektywności przetwarzania energii (sprawności) przy jednoczesnej minimalizacji jego kosztów. Duże straty energii w układach elektroniki mocy oznaczają zwiększenie rozmiarów, ciężaru i kosztu urządzeń, co wynika z obecności niezbędnych elementów chłodzących. Zwiększają one również zapotrzebowanie na energię elektryczną -- zarówno bezpośrednio jak i pośrednio poprzez ciężar podsystemu chłodzenia. To z kolei prowadzi do zwiększenia kosztów eksploatacji i ograniczenia zasięgu pojazdu. Dlatego też w ramach projektu ADEPT, w Katedrze prowadzone będą prace ukierunkowane na opracowanie zaawansowanych przekształtników elektronicznych i narzędzi symulacyjnych (ze szczególnym naciskiem na wiarygodne prognozowanie mocy strat) dedykowanych do nowoczesnych systemów napędu elektrycznego, o zredukowanych stratach energii i lżejszym układzie chłodzenia -- przede wszystkim poprzez zastosowanie współczesnych technologii półprzewodnikowych.


PROJEKT TIARA KIEROWNIK OKRES 2011 - 2013 SZCZEGÓŁY

Test Infrastructure and Accelerator Research Area.


PROJEKT System czasu rzeczywistego do szybkiego przetwarzania obrazu z kamery z obiektywem typu "rybie oko" KIEROWNIK OKRES 01.11.2012 - 31.10.2015 SZCZEGÓŁY

Kamery cyfrowe są standardowym elementem wielu urządzeń. Wraz z rozwojem technologii zwiększano rozdzielczość matrycy oraz miniaturyzowano układ mechaniczny sterujący soczewkami. Pole widzenia tego typu urządzeń jest wąskie i zawiera się granicach od 60 do 70 stopni. Jednocześnie na rynku pojawiają się nowe urządzenia wyposażone w obiektywy szerokokątne lub typu „rybie oko" np. Hero 2. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji kompletnego systemu wizyjnego zawierającego tor optyczny wyposażony w soczewkę typu „rybie oko", sensor optyczny wysokiej rozdzielczości oraz system przetwarzania obrazu zrealizowany w układzie FPGA, którego zadaniem jest korekcja zniekształceń geometrycznych wprowadzanych w torze optycznym. Zakłada się, że urządzenie wraz ze sterownikiem będące rezultatem projektu, będzie posiadało możliwość podłączenia do komputera klasy PC poprzez port USB. Proponowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie niezawodności,dalszą miniaturyzację kamer i rozwinięcie nowych funkcjonalności. Projekt powinien zakończyć się komercjalizacją produktu po wcześniejszym zabezpieczeniu praw intelektualnych Kontakt: Sękalski Przemysław, sekalski@p.lodz.pl


PROJEKT TEMPUS JEP - 2031 KIEROWNIK OKRES 1991 - 1993 SZCZEGÓŁY

Computer Aided Design and Engineering in Electronic Engineering Education


PROJEKT TEMPUS JEP - 4343 KIEROWNIK OKRES 1992 - 1995 SZCZEGÓŁY

Education of computer aided design of modern VLSI circuits


PROJEKT EUROCHIP 4013, EUROEAST, EUROPRACTICE KIEROWNIK OKRES 1993 - SZCZEGÓŁY

PROJEKT TEMPUS JEN - 02031-93 KIEROWNIK OKRES 1994 - 1996 SZCZEGÓŁY

Computer Aided Design and Engineering in Electronic Engineering Education


PROJEKT ESPRIT 8173 - BARMINT KIEROWNIK OKRES 1994 - 1998 SZCZEGÓŁY

Basic Research for Microsystems Integration


PROJEKT TEMPUS CME - 01059-95 KIEROWNIK OKRES 1995 - 1996 SZCZEGÓŁY

Dissemination of TEMPUS results by organisation of a dissemination meeting


PROJEKT TEMPUS PHARE SJEP 09159 KIEROWNIK OKRES 1995 - 1998 SZCZEGÓŁY

Postgraduate education in ASIC design


PROJEKT COPERNICUS 940922 - THERMINIC KIEROWNIK OKRES 1995 - 1998 SZCZEGÓŁY

Thermal Investigation of Integrated Circuits


PROJEKT NATO - Grant No 960050 KIEROWNIK OKRES 1996 - 1998 SZCZEGÓŁY

Advanced Computer Tools for Thermal Analysis of Power Cables


PROJEKT TEMPUS SJEP - 12204-97 KIEROWNIK OKRES 1997 - 2000 SZCZEGÓŁY

Modern Faculty of Electrical and Electronic Engineering


PROJEKT TEMPUS PHARE SJEP 12216-97 KIEROWNIK OKRES 1997 - 2001 SZCZEGÓŁY

Modern Education in Microelectronics and Power Electronics


PROJEKT INCO/COPERNICUS 960170 - SYTIC KIEROWNIK OKRES 1997 - 1999 SZCZEGÓŁY

Promotion of System Design Training and Information Centres in CCE/NIS


PROJEKT CFDRC KIEROWNIK OKRES 1998 - SZCZEGÓŁY

Multilevel electro-thermalmodeling and measurements in electronics, referat w CFDRC Huntsville, Alabama, USA, 6 marca 1998


PROJEKT LAAS-CNRS Project IMPACT EC Project number HPRI-1999-00059 KIEROWNIK OKRES 1999 - SZCZEGÓŁY

PROJEKT V EUROPEAN PROJECT IST-2000-28084 KIEROWNIK OKRES 2001 - 2004 SZCZEGÓŁY

SEWING - System for European Water Monitoring


PROJEKT V EUROPEAN PROJECT IST-2000-30193 KIEROWNIK OKRES 2002 - 2005 SZCZEGÓŁY

REASON - Reasearch and Trainning Action for System on Chip Design


PROJEKT Tempus-MEDA (JEP-31157-2003) KIEROWNIK OKRES 2003 - SZCZEGÓŁY

Groupement pour la Formation en Microelectronique en Algerie


PROJEKT BRITISH-POLISH RESEARCH PARTNERSHIP PROGRAMME KIEROWNIK OKRES 2003 - SZCZEGÓŁY

Electromicroscopic and image analysis of the florid plaque in variant Creutzfeldt-Jakob disease


PROJEKT CARE RII3-CT-2003-506395 KIEROWNIK OKRES 2003 - 2009 SZCZEGÓŁY

Coordinated Accelerator Research in Europe


PROJEKT P6-34632 "PERPLEXUS" KIEROWNIK OKRES 2006 - 2010 SZCZEGÓŁY

Pervasive computing framework for modeling complex virtually-unbounded systems


PROJEKT X-Ray Free Electron Laser KIEROWNIK OKRES 2008 - SZCZEGÓŁY

The X-ray laser is an 3.4km long linear accelerator. The aim of the project is to design hardware for the machine in the technologies ATCA and AMC.


PROJEKT European Coordination for Accelerator Research and Development KIEROWNIK OKRES 2009 - 2013 SZCZEGÓŁY

EuCARD is a common venture of 37 European Institutions involved in accelerator technologies.


PROJEKT PlanetLab Europe KIEROWNIK OKRES 2009 - SZCZEGÓŁY

PlanetLab is a group of computers available as a testbed for computer networking and distributed systems research.


PROJEKT EduMEMS KIEROWNIK OKRES 2011 - 2016 SZCZEGÓŁY

The main objective of the project is to combine efforts of European research teams for the purpose of forming an international interdisciplinary group working on a project of MEMS devices, which incorporates multi-domain phenomena. EduMEMS


PROJEKT TULCOEMPA KIEROWNIK OKRES 2010 - 2015 SZCZEGÓŁY

Innowacyjne systemy monitoringu w strategii zrównoważonego rozwoju infrastruktury budowlanej; www.tulcoempa.com