Asset Publisher

PROJECT Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2022 we Wspólnym Projekcie Wspólnocie EUROATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa. LEADER dr hab. inż. Dariusz Makowski, prof. uczelni PERIOD 01.2022 - 12.2022 DETAILS


Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej realizuje w 2022 roku projekt w ramach programu PMW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2022 we Wspólnym Projekcie Wspólnocie EUROATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa. (akronim: EUROfusion_TUL_2022)", realizowanego w ramach międzynarodowego programu Horizon Europe – EURATOM.

W ramach projektu do realizacji przewidziano cztery następujące zagadnienia:
 

  1. Implementację algorytmów morfologicznego przetwarzania obrazu i filtrowania z użyciem GPU oraz innych narzędzi na potrzeby diagnostyki plazmy, integracja oraz testy oprogramowania dedykowanego do akwizycji i przetwarzania obrazów z kamer termowizyjnych IRCAM Caleo oraz SCD Hercules w stellaratorze W7-X dla kampanii OP2.1. Opracowanie oprogramowania MMC oraz środowiska do aktualizacji oprogramowania dla modułów akwizycji obrazu, procedur oraz środowiska testowego dla systemu diagnostycznego.

  2. Opracowanie specyfikacji dla detektorów SXR systemu diagnostycznego Prad dla tokamaka DEMO.

  3. Opracowanie założeń oraz architektury sprzętowej stanowiska testowego detektorów promieniowania SXR (GEM, LVIC, detektory półprzewodnikowe) dla diagnostyki Prad dla tokamaka DEMO. Wstępne testy detektorów GEM w instytucie Fizyki Plazmy i Mikrosyntezy Laserowej (IFPiLM) w Warszawie. Zarejestrowanie surowego sygnału z detektorów GEM z użyciem oscyloskopu oraz układów kondycjonowania sygnału.  Przeprowadzenie badań kształtu impulsów rejestrowanych przez detektor z uwzględnieniem tłumienia sygnału.

  4. Aktualizację planu badań naukowych dla diagnostyki Prad na lata 2022-2027 z uwzględnieniem wyników pomiarów detektorów GEM oraz opracowanej architektury stanowiska testowego.

 

Projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2022 we Wspólnym Projekcie Wspólnocie EUROATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa." (akronim: EUROfusion_TUL_2022), umowa nr 5263/HEU - EURATOM/2022/2 o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego Nr W50/HEU - EURATOM/2022

Projekt współfinansowany w ramach EUROfusion Grant Agreement o nr 101052200 oraz porozumienia pomiędzy Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, a Politechniką Łódzką.

 

 


PROJECT Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa. LEADER dr hab. inż. Dariusz Makowski, prof. uczelni PERIOD 01.2021 - 12.2021 DETAILS


Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej realizuje w 2021 projekt w ramach programu PMW na  realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa". (akronim: EUROfusion_TUL_2021) realizowanego w ramach międzynarodowego programu Horizon Europe – EURATOM.

W ramach projektu do realizacji przewidziano cztery następujące zagadnienia:

1. Opracowanie prototypowego oprogramowania dedykowanego do akwizycji obrazu z kamer termowizyjnych IRCAM Caleo oraz SCD Hercules pracujących w zakresie podczerwieni oraz testowania endoskopów dla stellaratora W7-X
2. Zbadanie możliwości wykorzystania układów GPU do przyspieszenia przetwarzania w czasie rzeczywistym obrazów z kamer termowizyjnych dla stellaratora W7-X
3. Przeprowadzenie testów prototypowego systemu akwizycji i przetwarzania obrazów w laboratorium w katedrze DMCS oraz w ośrodku IPP
4. Analiza obecnego stanu projektu diagnostyki Prad dla tokamaka DEMO, analiza ryzyka oraz opracowanie planu badań naukowych dla diagnostyki Prad na lata 2022-2027

 

Projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa". (akronim: EUROfusion_TUL_2021), nr wniosku 544243

Projekt współfinansowany w ramach EUROfusion Grant Agreement o nr 101052200 oraz porozumienia pomiędzy Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, a Politechniką Łódzką.

 


PROJECT Spersonalizowana odzież ochronna dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania (sPParTAN) LEADER prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski PERIOD 01.2019 - 07.2022 DETAILS

Przedmiotem projektu jest spersonalizowana odzież ochronna przeznaczona dla ratowników górskich, wyposażona w funkcję inteligentnego ogrzewania i pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, stanowiąca nowatorskie rozwiązanie na skalę krajową. Produkt będzie integrować nowoczesne rozwiązania z elektroniki, informatyki, odzieżownictwa oraz ochrony pracy.

Grupą docelową projektu są ratownicy górscy, obecnie korzystający z biernej odzieży turystycznej ogólnego przeznaczenia. Prowadzenie wielogodzinnych akcji w niskich temperaturach i wysokiej wilgotności wymaga specjalistycznej i spersonalizowanej odzieży ochronnej. Zapotrzebowanie na nią rośnie wraz z liczbą notowanych wypadków i interwencji na terenach górskich. Zastąpienie ogrzewania biernego aktywnym pozwoli na zwiększenie jego skuteczności przy niepogorszonej mobilności, zaś personalizacja produktu podniesie komfort użytkownika. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez badania przemysłowe w każdym z obszarów integracji. Przeprowadzone zostaną badania materiałów tekstylnych i wkładów grzejnych, technik ich łączenia i optymalnego rozmieszczenia. Analizie poddane zostaną technologie pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł alternatywnych pozwalające na ich integrację z odzieżą. Prace nad systemem sterowania obejmą wybór sygnałów, rodzaj czujników, ich rozmieszczenie i komunikację z jednostką centralną. Opracowany zostanie inteligentny algorytm sterowania ogrzewaniem, optymalizujący zużycie energii oraz dostosowujący się do preferencji użytkownika. Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych pozwoli natomiast na personalizację szablonów odzieży.

Wynikiem fazy rozwojowej projektu będzie prototyp odzieży (bielizna, odzież wierzchnia i pośrednia), udoskonalony i zoptymalizowany w oparciu o przeprowadzone testy oraz spełniający wymagania odpowiednich przepisów. Opracowana zostanie kompletna metodyka badań użytkowych, która posłuży do ostatecznej weryfikacji prototypu w warunkach poligonowych.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego",  działania (nr i nazwa) 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe", poddziałania 4.1.4 - „Projekty aplikacyjne".

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (Lider projektu)

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

Pracownia Sprzętu Alpinistycznego MAŁACHOWSKI s.c.

 


PROJECT Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle (IRS) LEADER prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski PERIOD 01.04.2018 - 31.12.2019 DETAILS

Głównym celem projektu jest opracowanie instalacji demonstracyjnych środowiska inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i_przemyśle (IRS). Środowisko umożliwi unifikację i optymalizację różnych modeli wdrożeniowych infrastruktury systemów sterowania.

Nowe rozwiązania technologiczne, określane w skrócie IRS, zapewnią jednolite mechanizmy budowy, wdrażania, eksploatacji i rozwoju systemów sterowania przemysłowego i biznesowego, bez względu na zastosowany model infrastruktury (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa, wdrożenie na infrastrukturze lokalnej, rozproszony system energooszczędnych mikrokontrolerów, IoT, modele mieszane). Dzięki eksperymentalnym pracom rozwojowym, realizowanym przy wykorzystaniu instalacji demonstracyjnych, doprowadzą do uzyskania unikatowej technologii, zapewniającej możliwości elastycznej i zarazem bezpiecznej zmiany zastosowanego modelu wdrożeniowego infrastruktury. Jest to rozwiązanie nowe w skali co najmniej europejskiej.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego",  działania (nr i nazwa) 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe", poddziałania 4.1.4 - „Projekty aplikacyjne".

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 

LTC Sp. z o.o.  (Lider projektu)

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Fundacja Informatyki i Zarządzania

 


PROJECT ESS ERIC ICS LEADER prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski PERIOD 04/2018 - 09/2021 DETAILS

Zarówno sam akcelerator jak i inne części składowe projektu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS) są w znacznej części dostarczane jako wkład rzeczowy od wielu partnerów z poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Należy przy tym podkreślić iż dostarczane podsystemy projektowane oraz wykonywane są przez światowej rangi jednostki specjalizujące się w technologiach akceleratorowych.

W przypadku tak złożonego przedsięwzięcia krytyczne jest, z punktu widzenia pomyślnego zakończenia procesu instalacji (i uruchomienia) źródła spalacyjnego, wydajne przeprowadzenie procesu integracji różnych komponentów (pochodzących od partnerów) w działający podsystem czy też cały akcelerator. Takie wyzwanie postawiono w ESS przed grupą Integrated Control System (ICS). W kompetencjach wspomnianej grupy leży (między innymi) przygotowanie rozwiązań zarówno sprzętowych jak i programistycznych mających na celu ujednolicenie narzędzi do regulacji parametrów dostarczanych podsystemów jak i ich integracji.

W toku dyskusji pomiędzy DMCS a ICS-ESS zidentyfikowano zakres prac oraz termin ich realizacji zgodnie z potrzebami strony szwedzkiej wynikającymi z harmonogramu projektu oraz kompetencjami i doświadczeniem naszej kadry naukowej .

Zadania do realizacji

Zidentyfikowano trzy podstawowe zagadnienia, których realizacja została powierzona nam przez ESS.

Identyfikator

Zadanie

Termin dostarczenia

WU 1

Oprogramowanie niezbędne dla integracji modułu elektronicznego MTCA.4 RTM Carrier

2019-08-11

WU 2

Oprogramowanie dla podsystemów monitorowania strat wiązki (icBLM oraz nBLM)

2019-08-11

WU 3

Integracja funkcjonalności IPMI w środowisku EPICS

2019-08-11

Do projektu poszukiwana jest osoba do realizacji poniższego zakresu prac:

Rozwój oprogramowania układów FPGA na potrzeby systemu monitorowania utraty wiązki cząstek elementarnych w liniowym akceleratorze protonowym.

Wymagania:

- stopień naukowy doktora w dyscyplinie elektroniki,

- znajomość standardów MicroTCA.4 i FMC

- znajomość mechanizmów cyfrowego przetwarzania sygnałów

- biegłość w rozwoju oprogramowania układów FPGA w środowisku Vivado z uwzględnieniem:

  • adaptacji i implementacji złożonych algorytmów matematycznych

  • implementacji i uruchamiania łącz danych o gigabitowej przepływności danych,

  • edycji diagramów blokowych (Core Integrator) i opracowywania własnych bloków IP,

  • projektowania i oprogramowywania wbudowanych systemów procesorowych,

  • zastosowania magistral z rodziny AXI,

- umiejętność programowania w środowisku EPICS.

Oczekiwania:

- doświadczenie we współpracy z ośrodkami realizującymi eksperymenty fizyki wysokich energii w okresie ostatnich 5 lat,

- doświadczenie w pracy naukowej związanej z tematyką akceleratorową potwierdzone publikacjami w czasopismach międzynarodowych,

- gotowość do wyjazdów do zagranicznych partnerów naukowych (Szwecja, Francja)

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Oferty proszę składać drogą elektroniczną do sekretariatu Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej na adres: secretary@dmcs.p.lodz.pl do dnia 30 maja 2018 do godz. 15:00.


PROJECT Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych LEADER prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski PERIOD 10.04.2017 - 09.04.2021 DETAILS

Celem projektu jest opracowanie modeli matematycznych dla zjawisk cieplnych zachodzących w nanosystemach elektronicznych.

 

Do projektu poszukiwani są doktoranci, którzy będą mieli za zadanie przeprowadzenie weryfikacji eksperymentalnej hipotezy o występowaniu zjawisk niefourierowskich w nanostrukturach elektronicznych, zaproponowanie odpowiedniego modelu matematycznego obserwowanych zjawisk oraz opracowanie symulatora termicznego pozwalającego na obliczanie rozkładu temperatury z wykorzystaniem tego modelu.

Pozostałe wymagania:
1) ukończony I stopień studiów w dziedzinie matematyki, fizyki, elektroniki lub informatyki,
2) posiadanie wiedzy w zakresie miernictwa elektronicznego lub znajomość metod optymalizacji i rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych,
3) posługiwanie się biegle językiem angielskim oraz polskim.

Warunki zatrudnienia:
Doktoranci będą otrzymywać ze środków grantu stypendium w wysokości 2.400 złotych brutto przez okres do 30 miesięcy. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania stypendium wynikającego z regulaminu studiów doktoranckich obowiązujących na Politechnice Łódzkiej.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną do sekretariatu Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej na adres: secretary@dmcs.p.lodz.pl do dnia 29 września 2017 do godz. 15:00.


PROJECT Opracowanie, budowa i instalacja systemu sterowania parametrami pola przyspieszającego w nadprzewodzących wnękach rezonansowych akceleratora projektu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS ERIC). LEADER prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski PERIOD 09.2016 - 09.2021 DETAILS

Obecnie konstruowane w Szwecji, europejskie źródło spalacyjne ESS-ERIC (European Spallation Source), jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastruktury badawczej realizowanych przez wiele krajów Wspólnoty Europejskiej.

Dzięki uzyskanemu w trakcie pracy urządzenia promieniowaniu neutronowemu będzie można prowadzić badania w zakresie materiałoznawstwa na niespotykaną obecnie skalę. Badania prowadzone z wykorzystaniem źródła spalacyjnego znajdą swoje zastosowania w takich dziedzinach jak: nauki medyczne, energetyka, materiały inteligentne, chemia, itd.

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych jako część konsorcjum „Polska Grupa Elektroniczna" (eng. PEG – Polish Electronic Group) w skład którego wchodzą również Politechnika Warszawska oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, realizuje w latach 2016-2022 fragment polskiego wkładu rzeczowego w budowę ośrodka ESS. W ramach tej współpracy PEG jest odpowiedzialny za pomoc w opracowaniu, wytworzenie oraz instalację systemów sterowania parametrami pola elektro-magnetycznego w eliptycznych, nadprzewodzących wnękach rezonansowych akceleratora protonów źródła spalacyjnego (LLRF control system – Low Level Radio Frequency control system).   

W ramach uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowania DMCS bierze udział w pracach nad:

- opracowaniem specyfikacji systemu LLRF,

- opracowaniem, testowaniem oraz produkcją i testowaniem komponentów sprzętowych do sterowania elementami piezoelektrycznymi,

- integracją oraz opracowaniem oprogramowania do testowania komponentów i całości systemu LLRF,

- integracją i testowaniem wzorcowego egzemplarza systemu LLRF,

- montażem i instalacją systemów w akceleratorze ESS.


PROJECT Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi - STRATEGMED 2 (akronim InnoReh) LEADER Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski PERIOD 01.09.2016 - 31.12.2021 DETAILS

Głównym celem realizowanego projektu jest opracowanie, wytworzenie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu ułatwiającego diagnozowanie i rehabilitację osób z zaburzeniami równowagi.

 

Nowatorski koncept techniczny polegać będzie na stworzeniu przenośnego urządzenia elektronicznego, wyposażonego w trójosiowe czujniki pomiarowe, wykonane w technologii mikroukładów elektromechanicznych. Urządzenie zostanie wyposażone w oprogramowanie i protokoły diagnostyczne dla układu równowagi, włączając ocenę funkcjonalną, która jest kluczowa dla zaprojektowania i monitorowania indywidualnego programu rehabilitacji zaburzeń układu równowagi. Umiejętność samouczenia się systemu w połączeniu z opracowaniem specyficznych dla pacjenta modeli biodynamicznych umożliwi personalizację urządzeń i dostosowanie ich do potrzeb indywidualnych pacjentów. Dzięki temu system znajdzie zastosowanie we wspomaganiu i nadzorowaniu prowadzonych ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz pomoże kontrolować postawę pacjentów w codziennych sytuacjach życiowych, ostrzegając przed potencjalną możliwością upadku.

 

Projekt realizowany jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED 2 - „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" oraz jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


PROJECT Modelowanie nieliniowych zjawisk cieplnych w systemach elektronicznych LEADER dr hab. inż. Marcin Janicki PERIOD 19.09.2014 - 18.09.2017 DETAILS

Celem projektu jest opracowanie modeli matematycznych nieliniowych zjawisk cieplnych zachodzących w systemach elektronicznych.

Do projektu poszukiwani są doktoranci, którzy będą mieli za zadanie przeprowadzenie badań mających na celu identyfikację wpływu temperatury na wartości parametrów modeli termicznych systemów elektronicznych, określenie typu tych zależności oraz redukcję pełnych nieliniowych modeli termicznych do postaci kompaktowej.

Pozostałe wymagania:
1) stopień magistra matematyki, fizyki, elektroniki lub informatyki,
2) posiadanie wiedzy w zakresie optymalizacji oraz rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych metodami analitycznymi i numerycznymi,
3) posługiwanie się biegle językiem angielskim oraz polskim.

Warunki zatrudnienia:
Doktoranci będą otrzymywać ze środków grantu stypendium w wysokości 2,000 złotych brutto przez okres do 36 miesięcy. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania stypendium wynikającego z regulaminu studiów doktoranckich obowiązujących na Politechnice Łódzkiej.

Oferty proszę składać drogą mailową do kierownika projektu dr. hab. inż. Marcina Janickiego na adres: janicki@dmcs.p.lodz.pl do dnia 24 października 2014 do godz. 14:00.


PROJECT Generacja nieliniowych dynamicznych kompaktowych modeli ter- micznych systemów elektronicznych i przyrządów pół- przewodnikowych na podstawie znajomości ich odpowiedzi temperaturowej LEADER mgr inż. Tomasz Torzewicz PERIOD 01.04.2014 - 31.03.2017 DETAILS

Celem naukowym niniejszego projektu jest opracowanie nowej metody generowania Dynamicznych Kompaktowych Modeli Termicznych (DKMT) systemów i przyrządów elektronicznych w oparciu o analizę krzywych czasowych stygnięcia lub rozgrzewania badanego przyrządu czy układu scalonego. Dzięki wykonaniu specjalnie przygotowanego stanowiska pomiarowego będzie możliwe zweryfikowanie wyników symulacji przeprowadzonych dla układu ASIC zaprojektowanego i wykonanego w ramach projektu badawczego "Modelowanie termiczne układów elektronicznych w oparciu o zaawansowane algorytmy optymalizacji i estymacji ze szczególnym uwzględnieniem metod rozwiązywania problemów odwrotnych".

Wyniki symulacji uwzględniają kierunek i szybkość rozpływu ciepła w strukturze badanego układu ASIC. Proponowany projekt badawczy pozwoli na pomiary rozpływu ciepła w fizycznym układzie ASIC i potwierdzenie wyników symulacji.

Plan badań przewiduje:
1. zbudowanie stanowiska pomiarowego ze specjalną aparaturą kontrolującą warunki przepływu ciepła między układem badanym a otoczeniem,
2. budowę i testowanie wielokanałowej karty pomiarowej,
3. wykonanie pomiarów stygnięcia wybranych systemów elektronicznych,
4. opracowanie metody generacji DKMT oraz weryfikację ich poprawności.


PROJECT Non-COoperative bioMetric system for Positive AuthentiCaTion. LEADER PERIOD 01.11.2013 - 31.10.2016 DETAILS
The proposed project concerns development of a positive biometric auhentication system for identifiaction. The main aim is to
minimize cooperation of person being authorized with the system in order to obtain high throughput of the system. For this
purpose advanced vision system will be realized, which images acquisition capability from subjects at-a-distance and
on-the-move. In the role of identifiers are proposed: iris pattern, periocular region and face image.

PROJECT Innovations Brokers LEADER PERIOD 01.11.2013 - 30.09.2015 DETAILS Implementation of measures aimed at improving the efficiency of the process of commercialization of research results, the creation of social infrastructure to support the process of commercialization of knowledge and integration of the scientific and economic environments and dissemination of research results in the business.

PROJECT Stereoscopic Images Acquisition LEADER PERIOD 01.12.2013 - 31.03.2016 DETAILS Main aim of the project is to develop and then manufacture automatic rigs for 3D cameras. The research will focus on automatic analysis and processing 3D images. Additionally, the film plan manager will be designed.

PROJECT ADEPT - ADvanced Electric Powertrain Technology LEADER PERIOD 01.10.2013 - 30.09.2017 DETAILS The goal of the ADEPT program is to produce a virtual development environment for E-propulsion systems and to train and establish a multi-disciplinary research network. The ADEPT program will raise the profile and to improve career perspectives for 12 ESRs, and 2 ERs, offering a high-quality structured consortium providing personalized training opportunities in E-propulsion systems and in complementary skills (i.e. entrepreneurship). An intimate involvement in all aspects of the collaboration (research, knowledge transfer, secondments, workshops) along with an extensive training program in a wide range of fields (electromagnetics, thermal, mechanical, vibro-acoustic, control, vehicle integration of E-propulsion) will allow early-stage and experienced researchers to develop the technical proficiency and complementary skills required to make significant contributions to their professional careers. Through industry-academia partnerships, ADEPT will facilitate the uptake of scientific results in E-propulsion and industrial products and solutions. The success of electric vehicle drive technology heavily depends on maximisation of electrical energy conversion efficiency, while minimizing cost. Large power loss in power electronic circuits increases system size, weight and cost due to the necessary cooling components. It also raises energy demand both directly and indirectly through the cooling subsystem weight. This in turn leads to increased operating costs and limited vehicle operating distance range. Therefore, in the frame of the ADEPT project, research will be conducted in the Department aimed at development of advanced power electronic converters and simulation tools (with special emphasis on reliable power loss prediction) dedicated for E-propulsion systems with reduced power loss and lighter cooling subsystem, first of all through application of modern power semiconductor technology.

PROJECT TIARA LEADER PERIOD 2011 - 2013 DETAILS

Test Infrastructure and Accelerator Research Area.


PROJECT Fast FPGA-based real-time fisheye image correction camera LEADER PERIOD 01.11.2012 - 31.10.2015 DETAILS Main aim of the project is to develop and then design and produce fully working system for image correction distorted by fisheye lens. The image correction will be done in real time. Distortion correction would be realized by dedicated algorithms implemented in FPGA. Final solution will be equipped with Ethernet plug and would be easily configurable and accessible trough web.

PROJECT TEMPUS JEP - 2031 LEADER PERIOD 1991 - 1993 DETAILS

Computer Aided Design and Engineering in Electronic Engineering Education


PROJECT TEMPUS JEP - 4343 LEADER PERIOD 1992 - 1995 DETAILS

Education of computer aided design of modern VLSI circuits


PROJECT EUROCHIP 4013, EUROEAST, EUROPRACTICE LEADER PERIOD 1993 - DETAILS

PROJECT TEMPUS JEN - 02031-93 LEADER PERIOD 1994 - 1996 DETAILS

Computer Aided Design and Engineering in Electronic Engineering Education


PROJECT ESPRIT 8173 - BARMINT LEADER PERIOD 1994 - 1998 DETAILS

Basic Research for Microsystems Integration


PROJECT TEMPUS CME - 01059-95 LEADER PERIOD 1995 - 1996 DETAILS

Dissemination of TEMPUS results by organisation of a dissemination meeting


PROJECT TEMPUS PHARE SJEP 09159 LEADER PERIOD 1995 - 1998 DETAILS

Postgraduate education in ASIC design


PROJECT COPERNICUS 940922 - THERMINIC LEADER PERIOD 1995 - 1998 DETAILS

Thermal Investigation of Integrated Circuits


PROJECT NATO - Grant No 960050 LEADER PERIOD 1996 - 1998 DETAILS

Advanced Computer Tools for Thermal Analysis of Power Cables


PROJECT TEMPUS SJEP - 12204-97 LEADER PERIOD 1997 - 2000 DETAILS

Modern Faculty of Electrical and Electronic Engineering


PROJECT TEMPUS PHARE SJEP 12216-97 LEADER PERIOD 1997 - 2001 DETAILS

Modern Education in Microelectronics and Power Electronics


PROJECT INCO/COPERNICUS 960170 - SYTIC LEADER PERIOD 1997 - 1999 DETAILS

Promotion of System Design Training and Information Centres in CCE/NIS


PROJECT CFDRC LEADER PERIOD 1998 - DETAILS

Multilevel electro-thermalmodeling and measurements in electronics, referat w CFDRC Huntsville, Alabama, USA, 6 marca 1998


PROJECT LAAS-CNRS Project IMPACT EC Project number HPRI-1999-00059 LEADER PERIOD 1999 - DETAILS

PROJECT V EUROPEAN PROJECT IST-2000-28084 LEADER PERIOD 2001 - 2004 DETAILS

SEWING - System for European Water Monitoring


PROJECT V EUROPEAN PROJECT IST-2000-30193 LEADER PERIOD 2002 - 2005 DETAILS

REASON - Reasearch and Trainning Action for System on Chip Design


PROJECT Tempus-MEDA (JEP-31157-2003) LEADER PERIOD 2003 - DETAILS

Groupement pour la Formation en Microelectronique en Algerie


PROJECT BRITISH-POLISH RESEARCH PARTNERSHIP PROGRAMME LEADER PERIOD 2003 - DETAILS

Electromicroscopic and image analysis of the florid plaque in variant Creutzfeldt-Jakob disease


PROJECT CARE RII3-CT-2003-506395 LEADER PERIOD 2003 - 2009 DETAILS

Coordinated Accelerator Research in Europe


PROJECT P6-34632 "PERPLEXUS" LEADER PERIOD 2006 - 2010 DETAILS

Pervasive computing framework for modeling complex virtually-unbounded systems


PROJECT X-Ray Free Electron Laser LEADER PERIOD 2008 - DETAILS

The X-ray laser is an 3.4km long linear accelerator. The aim of the project is to design hardware for the machine in the technologies ATCA and AMC.


PROJECT European Coordination for Accelerator Research and Development LEADER PERIOD 2009 - 2013 DETAILS

EuCARD is a common venture of 37 European Institutions involved in accelerator technologies.


PROJECT PlanetLab Europe LEADER PERIOD 2009 - DETAILS

PlanetLab is a group of computers available as a testbed for computer networking and distributed systems research.


PROJECT EduMEMS LEADER PERIOD 2011 - 2016 DETAILS

The main objective of the project is to combine efforts of European research teams for the purpose of forming an international interdisciplinary group working on a project of MEMS devices, which incorporates multi-domain phenomena. EduMEMS


PROJECT TULCOEMPA LEADER PERIOD 2010 - 2015 DETAILS

Innowacyjne systemy monitoringu w strategii zrównoważonego rozwoju infrastruktury budowlanej; www.tulcoempa.com