Asset Publisher

PROJECT Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle (IRS) LEADER prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski PERIOD 01.04.2018 - 31.12.2019 DETAILS

Głównym celem projektu jest opracowanie instalacji demonstracyjnych środowiska inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i_przemyśle (IRS). Środowisko umożliwi unifikację i optymalizację różnych modeli wdrożeniowych infrastruktury systemów sterowania.

Nowe rozwiązania technologiczne, określane w skrócie IRS, zapewnią jednolite mechanizmy budowy, wdrażania, eksploatacji i rozwoju systemów sterowania przemysłowego i biznesowego, bez względu na zastosowany model infrastruktury (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa, wdrożenie na infrastrukturze lokalnej, rozproszony system energooszczędnych mikrokontrolerów, IoT, modele mieszane). Dzięki eksperymentalnym pracom rozwojowym, realizowanym przy wykorzystaniu instalacji demonstracyjnych, doprowadzą do uzyskania unikatowej technologii, zapewniającej możliwości elastycznej i zarazem bezpiecznej zmiany zastosowanego modelu wdrożeniowego infrastruktury. Jest to rozwiązanie nowe w skali co najmniej europejskiej.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego",  działania (nr i nazwa) 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe", poddziałania 4.1.4 - „Projekty aplikacyjne".

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 

LTC Sp. z o.o.  (Lider projektu)

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Fundacja Informatyki i Zarządzania


PROJECT Modelowanie nieliniowych zjawisk cieplnych w systemach elektronicznych LEADER dr hab. inż. Marcin Janicki PERIOD 19.09.2014 - 18.09.2017 DETAILS

Celem projektu jest opracowanie modeli matematycznych nieliniowych zjawisk cieplnych zachodzących w systemach elektronicznych.

Do projektu poszukiwani są doktoranci, którzy będą mieli za zadanie przeprowadzenie badań mających na celu identyfikację wpływu temperatury na wartości parametrów modeli termicznych systemów elektronicznych, określenie typu tych zależności oraz redukcję pełnych nieliniowych modeli termicznych do postaci kompaktowej.

Pozostałe wymagania:
1) stopień magistra matematyki, fizyki, elektroniki lub informatyki,
2) posiadanie wiedzy w zakresie optymalizacji oraz rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych metodami analitycznymi i numerycznymi,
3) posługiwanie się biegle językiem angielskim oraz polskim.

Warunki zatrudnienia:
Doktoranci będą otrzymywać ze środków grantu stypendium w wysokości 2,000 złotych brutto przez okres do 36 miesięcy. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania stypendium wynikającego z regulaminu studiów doktoranckich obowiązujących na Politechnice Łódzkiej.

Oferty proszę składać drogą mailową do kierownika projektu dr. hab. inż. Marcina Janickiego na adres: janicki@dmcs.p.lodz.pl do dnia 24 października 2014 do godz. 14:00.


PROJECT Generacja nieliniowych dynamicznych kompaktowych modeli ter- micznych systemów elektronicznych i przyrządów pół- przewodnikowych na podstawie znajomości ich odpowiedzi temperaturowej LEADER mgr inż. Tomasz Torzewicz PERIOD 01.04.2014 - 31.03.2017 DETAILS

Celem naukowym niniejszego projektu jest opracowanie nowej metody generowania Dynamicznych Kompaktowych Modeli Termicznych (DKMT) systemów i przyrządów elektronicznych w oparciu o analizę krzywych czasowych stygnięcia lub rozgrzewania badanego przyrządu czy układu scalonego. Dzięki wykonaniu specjalnie przygotowanego stanowiska pomiarowego będzie możliwe zweryfikowanie wyników symulacji przeprowadzonych dla układu ASIC zaprojektowanego i wykonanego w ramach projektu badawczego "Modelowanie termiczne układów elektronicznych w oparciu o zaawansowane algorytmy optymalizacji i estymacji ze szczególnym uwzględnieniem metod rozwiązywania problemów odwrotnych".

Wyniki symulacji uwzględniają kierunek i szybkość rozpływu ciepła w strukturze badanego układu ASIC. Proponowany projekt badawczy pozwoli na pomiary rozpływu ciepła w fizycznym układzie ASIC i potwierdzenie wyników symulacji.

Plan badań przewiduje:
1. zbudowanie stanowiska pomiarowego ze specjalną aparaturą kontrolującą warunki przepływu ciepła między układem badanym a otoczeniem,
2. budowę i testowanie wielokanałowej karty pomiarowej,
3. wykonanie pomiarów stygnięcia wybranych systemów elektronicznych,
4. opracowanie metody generacji DKMT oraz weryfikację ich poprawności.


PROJECT Non-COoperative bioMetric system for Positive AuthentiCaTion. LEADER PERIOD 01.11.2013 - 31.10.2016 DETAILS
The proposed project concerns development of a positive biometric auhentication system for identifiaction. The main aim is to
minimize cooperation of person being authorized with the system in order to obtain high throughput of the system. For this
purpose advanced vision system will be realized, which images acquisition capability from subjects at-a-distance and
on-the-move. In the role of identifiers are proposed: iris pattern, periocular region and face image.

PROJECT Innovations Brokers LEADER PERIOD 01.11.2013 - 30.09.2015 DETAILS Implementation of measures aimed at improving the efficiency of the process of commercialization of research results, the creation of social infrastructure to support the process of commercialization of knowledge and integration of the scientific and economic environments and dissemination of research results in the business.

PROJECT Stereoscopic Images Acquisition LEADER PERIOD 01.12.2013 - 31.03.2016 DETAILS Main aim of the project is to develop and then manufacture automatic rigs for 3D cameras. The research will focus on automatic analysis and processing 3D images. Additionally, the film plan manager will be designed.

PROJECT ADEPT - ADvanced Electric Powertrain Technology LEADER PERIOD 01.10.2013 - 30.09.2017 DETAILS The goal of the ADEPT program is to produce a virtual development environment for E-propulsion systems and to train and establish a multi-disciplinary research network. The ADEPT program will raise the profile and to improve career perspectives for 12 ESRs, and 2 ERs, offering a high-quality structured consortium providing personalized training opportunities in E-propulsion systems and in complementary skills (i.e. entrepreneurship). An intimate involvement in all aspects of the collaboration (research, knowledge transfer, secondments, workshops) along with an extensive training program in a wide range of fields (electromagnetics, thermal, mechanical, vibro-acoustic, control, vehicle integration of E-propulsion) will allow early-stage and experienced researchers to develop the technical proficiency and complementary skills required to make significant contributions to their professional careers. Through industry-academia partnerships, ADEPT will facilitate the uptake of scientific results in E-propulsion and industrial products and solutions. The success of electric vehicle drive technology heavily depends on maximisation of electrical energy conversion efficiency, while minimizing cost. Large power loss in power electronic circuits increases system size, weight and cost due to the necessary cooling components. It also raises energy demand both directly and indirectly through the cooling subsystem weight. This in turn leads to increased operating costs and limited vehicle operating distance range. Therefore, in the frame of the ADEPT project, research will be conducted in the Department aimed at development of advanced power electronic converters and simulation tools (with special emphasis on reliable power loss prediction) dedicated for E-propulsion systems with reduced power loss and lighter cooling subsystem, first of all through application of modern power semiconductor technology.

PROJECT TIARA LEADER PERIOD 2011 - 2013 DETAILS

Test Infrastructure and Accelerator Research Area.


PROJECT Fast FPGA-based real-time fisheye image correction camera LEADER PERIOD 01.11.2012 - 31.10.2015 DETAILS Main aim of the project is to develop and then design and produce fully working system for image correction distorted by fisheye lens. The image correction will be done in real time. Distortion correction would be realized by dedicated algorithms implemented in FPGA. Final solution will be equipped with Ethernet plug and would be easily configurable and accessible trough web.

PROJECT TEMPUS JEP - 2031 LEADER PERIOD 1991 - 1993 DETAILS

Computer Aided Design and Engineering in Electronic Engineering Education


PROJECT TEMPUS JEP - 4343 LEADER PERIOD 1992 - 1995 DETAILS

Education of computer aided design of modern VLSI circuits


PROJECT EUROCHIP 4013, EUROEAST, EUROPRACTICE LEADER PERIOD 1993 - DETAILS

PROJECT TEMPUS JEN - 02031-93 LEADER PERIOD 1994 - 1996 DETAILS

Computer Aided Design and Engineering in Electronic Engineering Education


PROJECT ESPRIT 8173 - BARMINT LEADER PERIOD 1994 - 1998 DETAILS

Basic Research for Microsystems Integration


PROJECT TEMPUS CME - 01059-95 LEADER PERIOD 1995 - 1996 DETAILS

Dissemination of TEMPUS results by organisation of a dissemination meeting


PROJECT TEMPUS PHARE SJEP 09159 LEADER PERIOD 1995 - 1998 DETAILS

Postgraduate education in ASIC design


PROJECT COPERNICUS 940922 - THERMINIC LEADER PERIOD 1995 - 1998 DETAILS

Thermal Investigation of Integrated Circuits


PROJECT NATO - Grant No 960050 LEADER PERIOD 1996 - 1998 DETAILS

Advanced Computer Tools for Thermal Analysis of Power Cables


PROJECT TEMPUS SJEP - 12204-97 LEADER PERIOD 1997 - 2000 DETAILS

Modern Faculty of Electrical and Electronic Engineering


PROJECT TEMPUS PHARE SJEP 12216-97 LEADER PERIOD 1997 - 2001 DETAILS

Modern Education in Microelectronics and Power Electronics


PROJECT INCO/COPERNICUS 960170 - SYTIC LEADER PERIOD 1997 - 1999 DETAILS

Promotion of System Design Training and Information Centres in CCE/NIS


PROJECT CFDRC LEADER PERIOD 1998 - DETAILS

Multilevel electro-thermalmodeling and measurements in electronics, referat w CFDRC Huntsville, Alabama, USA, 6 marca 1998


PROJECT LAAS-CNRS Project IMPACT EC Project number HPRI-1999-00059 LEADER PERIOD 1999 - DETAILS

PROJECT V EUROPEAN PROJECT IST-2000-28084 LEADER PERIOD 2001 - 2004 DETAILS

SEWING - System for European Water Monitoring


PROJECT V EUROPEAN PROJECT IST-2000-30193 LEADER PERIOD 2002 - 2005 DETAILS

REASON - Reasearch and Trainning Action for System on Chip Design


PROJECT Tempus-MEDA (JEP-31157-2003) LEADER PERIOD 2003 - DETAILS

Groupement pour la Formation en Microelectronique en Algerie


PROJECT BRITISH-POLISH RESEARCH PARTNERSHIP PROGRAMME LEADER PERIOD 2003 - DETAILS

Electromicroscopic and image analysis of the florid plaque in variant Creutzfeldt-Jakob disease


PROJECT CARE RII3-CT-2003-506395 LEADER PERIOD 2003 - 2009 DETAILS

Coordinated Accelerator Research in Europe


PROJECT P6-34632 "PERPLEXUS" LEADER PERIOD 2006 - 2010 DETAILS

Pervasive computing framework for modeling complex virtually-unbounded systems


PROJECT X-Ray Free Electron Laser LEADER PERIOD 2008 - DETAILS

The X-ray laser is an 3.4km long linear accelerator. The aim of the project is to design hardware for the machine in the technologies ATCA and AMC.


PROJECT European Coordination for Accelerator Research and Development LEADER PERIOD 2009 - 2013 DETAILS

EuCARD is a common venture of 37 European Institutions involved in accelerator technologies.


PROJECT PlanetLab Europe LEADER PERIOD 2009 - DETAILS

PlanetLab is a group of computers available as a testbed for computer networking and distributed systems research.


PROJECT EduMEMS LEADER PERIOD 2011 - 2016 DETAILS

The main objective of the project is to combine efforts of European research teams for the purpose of forming an international interdisciplinary group working on a project of MEMS devices, which incorporates multi-domain phenomena. EduMEMS


PROJECT TULCOEMPA LEADER PERIOD 2010 - 2015 DETAILS

Innowacyjne systemy monitoringu w strategii zrównoważonego rozwoju infrastruktury budowlanej; www.tulcoempa.com