Web Content Display

Accomplished Ph.D Theses
 
Promoted by prof. Andrzej Napieralski
 1. Marek Turowski: "Dwuwymiarowe modelowanie półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy", Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 9 czerwca 1992 na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Praca uzyskała wyróżnienie
 2. Jean Louis NOULLET: "Analyse et réalisation des filtres a réponse impulsionnelle finie a capacités commutées", Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse. Obrona 02.06.1993 w l'Institut National des Sciences Appliqués de Toulouse w Tuluzie. Praca uzyskała najwyższe wyróżnienie francuskie: Mention tres honorable avec félicitations du Jury de Theses.
 3. Mariusz Grecki: "Dwuwymiarowe modelowanie bipolarnych i unipolarnych struktur półprzewodnikowych", Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 8 marca 1995 na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Praca uzyskała wyróżnienie
 4. Jacek Pacholik: "Analiza termiczna struktur, elementów i układów półprzewodnikowych", Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 20 lutego 1996 na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Praca uzyskała wyróżnienie.
 5. Robert Baraniecki: "Makromodele VHDL dla układów analogowo-cyfrowych", Otwarcie przewodu w ITE Warszawa w listopadzie 1994 r. przez Ś.P. prof. Andrzeja Rosińskiego, W czerwcu 1997 Rada Naukowa ITE przekazała doktoranta pod moją opiekę. Obrona 17 lipca 1998 w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
 6. Wojciech Wójciak: "Integracja czujników temperatury w krzemowych strukturach półprzewodnikowych". Otwarcie przewodu - 25.06.1996. Zamknięcie przewodu 2 czerwiec 1998. Obrona 3 listopad 1998. Praca uzyskała wyróżnienie.
 7. Mariusz Zubert: "Wielowymiarowe modelowanie sprzężonych zjawisk fizycznych w nowoczesnych strukturach półprzewodnikowych, z zastosowaniem języka VHDL-AMS i modeli o stałych rozłożonych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania elektrotermicznego układów VLSI oraz Smart Power". Otwarcie przewodu 06.05.1997. Obrona 23 luty 1999. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
 8. Michał Furmańczyk: "Elektro-termiczna symulacja układów VLSI ze szczególnym uwzględnieniem integracji w środowisku projektowania". Otwarcie przewodu 25 marzec 1997 rok. Obrona 29 marzec 1999. Praca uzyskała wyróżnienie.
 9. Marcin Janicki: "Thermal Modelling of Semiconductor Structures with Special Consideration of Inverse Problem Methods for Parameter Estimation" - "Modelowanie termiczne struktur półprzewodnikowych ze szczególnym uwzględnieniem metod rozwiązywania problemów odwrotnych dla celów estymacji parametrów". Otwarcie przewodu 17 czerwiec 1997 rok. Obrona 15 wrzesień 1999. Praca uzyskała wyróżnienie.
 10. ALI ABDUL - JABBAR ATI: "MOSFET Model For Submicron Technologies", Otwarcie przewodu 18 listopad 1997 rok. Obrona 27 wrzesień 1999. Praca uzyskała wyróżnienie.
 11. Grzegorz Jabłoński: "Komputerowa analiza układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy". Otwarcie przewodu 25 marzec 1997 rok. Obrona 28 październik 1999. Praca uzyskała wyróżnienie.
 12. Mariusz Orlikowski: "Nowe technologie mikromaszynowe w elektronice i ich modelowanie przy zastosowaniu języka VHDL-AMS". Otwarcie przewodu 06.05.1997. Obrona 23 czerwiec 2000. Praca uzyskała wyróżnienie.
 13. ABDUL WAHAB A. SALMAN: "Optimization and Simulation of Electrostatic Micromotors", Otwarcie przewodu 02.03.1999. Obrona 29 czerwiec 2000.
 14. Cezary Bolek: "VLSI Systolic Neural Processor with Built-in Learning Capability. Field Application for Oil Leakage Detection of High Voltage Cables". "Systoliczny procesor neuronowy wykonany w technologii VLSI z wbudowanym algorytmem uczenia. Zastosowanie do detekcji wycieków oleju w kablach wysokonapięciowych". Otwarcie przewodu 17.06.1997. Obrona 13 czerwiec 2001.
 15. Marcin Daniel: "Komputerowe modelowanie i projektowanie scalonych mikrostruktur do aplikacji w mikrosystemach krzemowych". Otwarcie przewodu 13 czerwiec 2000. Obrona 28 październik 2003. Praca uzyskała wyróżnienie.
 16. Michał Szermer: "Modelowanie układów przetwarzania analogowo-cyfrowego do zastosowań w mikrosystemach krzemowych". Otwarcie przewodu 13 czerwiec 2000. Obrona 6 grudnia 2004. Nagroda Wydziału IV Nauk TechnicznychPolskiej Akademii Nauk. Listopad 2005
 17. Krzysztof Szaniawski: "Projektowanie i symulacja scalonych czujników wibracji i przyspieszenia". Otwarcie przewodu 12 listopad 2002. Obrona 9 czerwca 2005.
 18. Rafał Kiełbik: "Efficient methods of resource management in reprogrammable systems" (Efektywne metody wykorzystywania zasobów systemów reprogramowalnych). Otwarcie przewodu 13 czerwiec 2000. Obrona 10 czerwca 2005. Współpromotor prof. Manuel Moreno Arostegui. Praca uzyskała wyróżnienie.
 19. Marek Kamiński: "Modelowanie i symulacja półprzewodnikowych przyrządów mocy z uwzględnieniem ich właściwości termicznych". otwarcie przewodu 06 kwiecień 2004. Obrona 12.09.2006
 20. Dariusz Makowski: ""The impact of radiation on electronic devices with the special consideration of neutron and gamma radiation", otwarcie przewodu 21.09.2004. Obrona 06.11.2006. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
 21. Jeżyński Tomasz: "Diagnostic Systems for Backing Calorimeter and Low Level RF System of VUV-FEL, otwarcie przewodu 05.07.2005. Obrona 22.11.2006. Praca uzyskała wyróżnienie Komisji lecz nie RW.
 22. Maciej Piotrowicz "Zastosowanie metod formalnych do wspomagania ko-projektowania poprawnych sterowników wbudowanych", otwarcie przewodu 09 grudzień 2003. Obrona 07.12.2006.
 23. Przemysław Sękalski: "Smart materials as sensors and actuators for Lorentz force tuning system", otwarcie przewodu 9 listopad 2004. Obrona 12.12.2006.
 24. Piotr Pietrzak" "Aplikacja czujników mikromaszynowych do badań wibracji urządzeń elektromechanicznych", otwarcie przewodu 09 grudzień 2003. Obrona 18.12.2006.
 25. Krzysztof Dura: "Wykorzystanie technik wielowymiarowej analizy danych do budowania modeli obliczeniowych przez użytkowników końcowych". otwarcie przewodu 06.05.2003, zamknięcie 19.09.2006. Obrona 8.01.2007.
 26. Tomasz Szymański: "Metodologia projektowania i syntezy sprzętowych symulatorów algorytmów kwantowych". 8 marca 2005. Obrona 15.06.2007.
 27. Paweł Pawlik" "RF field amplitude and phase calibration for particle accelerator based on beam induced transient detection", 8 marca 2005. Obrona 20.06.2007. Praca uzyskała wyróżnienie.
 28. Krzysztof Ślusarczyk: "A CAD System for Designing Microfluid Systems". Otwarcie przewodu 7 listopad 2000. Zebranie otwarte 19.12.2006. Obrona 10.10.2007
 29. Marcin Kałuża: "Wpływ połączeń wewnątrzukładowych na proces projektowania układów VSLI w technologiach submikronowych". Otwarcie przewodu 17.06.1997. Zebranie otwarte 16.01.2007. Obrona 12.10.2007
 30. Wojciech Zabierowski: "Studium komparatywne efektywności metod automatycznej harmonizacji w muzyce w odniesieniu do formalnych zasad harmonii tonalnej". Obrona 18.02.2008
 31. Sławomir Wróblewski: "Diagnostyka wibracyjna stanu technicznego maszyny synchronicznej", Otwarcie przewodu: 29 czerwiec 2004. Obrona 06.03.2008
 32. Adam Olszewski: "Ilościowa ocena obiektów podpowierzchniowych za pomocą metod termografii pasywnej i aktywnej". Przewidywana obrona 28.03.2008.
 33. Piotr Zając: "Fault tolerance through self-configuration in the future nanoscale multiprocessors". These en cotutelle wspólnie z Jacques Collet z LAAS du CNRS. Obrona 30.06.2008 w LAAS du CNRS
 34. Wojciech Cichalewski: "Linearization of microwave high power amplifier's chain in the RF systems of linear accelerators - for FLASH and X-FEL" (tłumaczenie polskie tematu "Linearyzacja wzmacniaczy mikrofalowych wysokiej mocy w systemach stacji zasilających RF akceleratorów liniowych - dla FLASH oraz X-FEL"). Obrona 15.10.2008. Praca uzyskała wyróżnienie.
 35. Bartłomiej Świercz: "The Algorithms for Protection of Operating Systems with Special Emphasis on the Neutron Radiation". Obrona 27.10.2008. Praca uzyskała wyróżnienie.
 36. Jarosław Wojciechowski: " Translation method of Coloured Petri Nets models into Java Web application schema based on multi-tier distributed authorization system". Obrona : 24.02.2009
 37. Wojciech Sankowski: "Algorytmy segmentacji obrazu oka dla potrzeb systemu identyfikacji osób w oparciu o wzór tęczówki". Obrona: 25.05.2009. Praca uzyskała wyróżnienie.
 38. Cezary Maj: "Modeling and optimization of electrostatic membrane based actuators". ("Modelowanie i optymalizacja mikrosystemów sterowanych elektrostatycznie opartych na membranie"). Obrona 8 lipca 2009.
 39. Michał Olszacki: "Modeling and optimization of piezoresistive pressure sensors". ("Modelowanie i optymalizacja piezorezystywnych czujników ciśnienia"). Obrona 8 lipca 2009.
 40. Jałmużna Wojciech: The Multi-purpose and High Performance RF Field Vector Controller for Linear Accelerators. Łódź: DMCS 2009
 41. Grabowski Kamil: Identyfikacja osób na podstawie analizy obrazu tęczówki oka ze szczególnym uwzględnieniem możliwości implementacji sprzętowej. Obrona 05.07.2010
 42. Starzak Łukasz: Modelowanie Półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy ze szczególnym uwzględnieniem parametrów przestrzennych struktury. Obrona 13.09.2010
 43. Piotrowski Adam: Automatic Implementation of Software Methods for Radiation Fault Tolerance Algorithms in Microprocessor-Based System with Special Emphasis on Optimization of Generated Code. Obrona 24.09.2010
 44. Pękosławski Bartosz: Power Supply of Measurement Nodes in Wireless Sensor Network Utilizing Energy Harvested from Mechanical Vibrations. Obrona 27.09.2010
 45. Przygoda Konrad: Development of Control System for Fast FrequencyTuners of Superconducting Resonant Cavites for FLASH and XFEL Experiments. Obrona 03.02.2011
 
Promoted by prof. Zygmunt Ciota
 1. Mariusz Jankowski (obrona 2003 r.) "Analiza i synteza analogowo-cyfrowych układów CMOS ze szczególnym uwzględnieniem filtrów z przełączanymi prądami"
 2. Grzegorz Szymański (obrona 2005 r.)"Teoria i zastosowanie predyktorów adaptacyjnych do komputerowego przetwarzania mowy i tekstów"
 3. Adrian Romiński (obrona 2006 r.) "Architektura systemów przetwarzania dźwięku dla celów multimedialnych"
 4. Jakub Chłapiński (obrona 2009 r.) "Automatic Morphological Filter Design Methodology for Image Processing" ("Metodologia automatycznego projektowania filtrów morfologicznych do przetwarzania obrazów")
 5. Damian Krzesimowski (obrona 2011 r.) "METODY ANALIZY I PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW MOWY DLA POTRZEB WYKRYWANIA I OCENY PATOLOGICZNYCH ZABURZEŃ JAKOŚCI GŁOSU"
 
Promoted by prof. George Anders
 1. Claudia Rodriguez, "Decision Making in a Competitive Power System Market". Na wydziale Electrical Engineering and Computer Science University of Toronto, 2004.
 2. Wojciech Tylman, : "Advanced Numerical Algorithms for Monitoring Pressure Vessel Installations". Na wydziale Electrotechniki I Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 2005.
 3. Bartlomiej Kalinowski, "Komputerowe narzędzia szacowania parametrów niezawodnościowych oraz doboru strategii konserwacji rozległego systemu technicznego o strukturze hierarchicznej", Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska, 2006.
 4. Marcin Krysiński, "Application of new mathematical models in Management risk analysis". Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, 2007.
 5. Bartosz Sakowicz,"Model genetyczno-stochastyczny jako podstawa komputerowo wspomaganego (CAD) systemu optymalizacji polityki remontowej", Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka, 2007.
 6. Maciej Stopczyk, "Metody optymalizacji polityki remontowej maszyn i urządzeń przy użyciu procesów Markowa i algorytmów optymalizacji stochastycznej", Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka, 2007.
 7. Jakub Kolczyński, "New continuous probabilistic networks algorithms for leak detection systems in pressurized vessels", Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka, 2010.
 8. Wael Moutassem, "Configuration Optimization of Underground Cables inside a Large Magnetic Steel Casing for Best Ampacity", Department of Electrical and Computer Engineering, University of Toronto, 2010.
 9. Kolczyński Jakub: New Continuous Probabilistic Networks Algorithms for Leak Detection Systems in Pressurized Vessels.