Wydawca treści

PROJEKT Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 10.04.2017 - 09.04.2020 SZCZEGÓŁY

Celem projektu jest opracowanie modeli matematycznych dla zjawisk cieplnych zachodzących w nanosystemach elektronicznych.


PROJEKT Opracowanie, budowa i instalacja systemu sterowania parametrami pola przyspieszającego w nadprzewodzących wnękach rezonansowych akceleratora projektu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS ERIC). KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 10.2016 - 02.2022 SZCZEGÓŁY

Obecnie konstruowane w Szwecji, europejskie źródło spalacyjne ESS-ERIC (European Spallation Source), jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastruktury badawczej realizowanych przez wiele krajów Wspólnoty Europejskiej.

Dzięki uzyskanemu w trakcie pracy urządzenia promieniowaniu neutronowemu będzie można prowadzić badania w zakresie materiałoznawstwa na niespotykaną obecnie skalę. Badania prowadzone z wykorzystaniem źródła spalacyjnego znajdą swoje zastosowania w takich dziedzinach jak: nauki medyczne, energetyka, materiały inteligentne, chemia, itd.

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych jako część konsorcjum „Polska Grupa Elektroniczna" (eng. PEG – Polish Electronic Group) w skład którego wchodzą również Politechnika Warszawska oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, realizuje w latach 2016-2022 fragment polskiego wkładu rzeczowego w budowę ośrodka ESS. W ramach tej współpracy PEG jest odpowiedzialny za pomoc w opracowaniu, wytworzenie oraz instalację systemów sterowania parametrami pola elektro-magnetycznego w eliptycznych, nadprzewodzących wnękach rezonansowych akceleratora protonów źródła spalacyjnego (LLRF control system – Low Level Radio Frequency control system).   

W ramach uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowania DMCS bierze udział w pracach nad:

- opracowaniem specyfikacji systemu LLRF,

- opracowaniem, testowaniem oraz produkcją i testowaniem komponentów sprzętowych do sterowania elementami piezoelektrycznymi,

- integracją oraz opracowaniem oprogramowania do testowania komponentów i całości systemu LLRF,

- integracją i testowaniem wzorcowego egzemplarza systemu LLRF,

- montażem i instalacją systemów w akceleratorze ESS.


PROJEKT Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi - STRATEGMED 2 (akronim InnoReh) KIEROWNIK Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 01.09.2016 - 31.08.2019 SZCZEGÓŁY

Głównym celem realizowanego projektu jest opracowanie, stworzenie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu ułatwiającego diagnozowanie i rehabilitację osób z zaburzeniami równowagi.

 

Nowatorski koncept techniczny polegać będzie na stworzeniu przenośnego urządzenia elektronicznego, wyposażonego w trójosiowe czujniki pomiarowe, wykonane w technologii mikroukładów elektromechanicznych. Urządzenie zostanie wyposażone w oprogramowanie i protokoły diagnostyczne dla układu równowagi, włączając ocenę funkcjonalną, która jest kluczowa dla zaprojektowania i monitorowania indywidualnego programu rehabilitacji zaburzeń układu równowagi. Umiejętność samouczenia się systemu w połączeniu z opracowaniem specyficznych dla pacjenta modeli biodynamicznych umożliwi personalizację urządzeń i dostosowanie ich do potrzeb indywidualnych pacjentów. Dzięki temu system znajdzie zastosowanie we wspomaganiu i nadzorowaniu prowadzonych ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz pomoże kontrolować postawę pacjentów w codziennych sytuacjach życiowych, ostrzegając przed potencjalną możliwością upadku.

 

Projekt realizowany jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED 2 - „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" oraz jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


PROJEKT Modelowanie nieliniowych zjawisk cieplnych w systemach elektronicznych KIEROWNIK dr hab. inż. Marcin Janicki OKRES 19.09.2014 - 18.09.2017 SZCZEGÓŁY

Celem projektu jest opracowanie modeli matematycznych nieliniowych zjawisk cieplnych zachodzących w systemach elektronicznych.

Do projektu poszukiwani są doktoranci, którzy będą mieli za zadanie przeprowadzenie badań mających na celu identyfikację wpływu temperatury na wartości parametrów modeli termicznych systemów elektronicznych, określenie typu tych zależności oraz redukcję pełnych nieliniowych modeli termicznych do postaci kompaktowej.

Pozostałe wymagania:
1) stopień magistra matematyki, fizyki, elektroniki lub informatyki,
2) posiadanie wiedzy w zakresie optymalizacji oraz rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych metodami analitycznymi i numerycznymi,
3) posługiwanie się biegle językiem angielskim oraz polskim.

Warunki zatrudnienia:
Doktoranci będą otrzymywać ze środków grantu stypendium w wysokości 2,000 złotych brutto przez okres do 36 miesięcy. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania stypendium wynikającego z regulaminu studiów doktoranckich obowiązujących na Politechnice Łódzkiej.

Oferty proszę składać drogą mailową do kierownika projektu dr. hab. inż. Marcina Janickiego na adres: janicki@dmcs.p.lodz.pl do dnia 24 października 2014 do godz. 14:00.


PROJEKT ADEPT - ADvanced Electric Powertrain Technology KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 01.10.2013 - 30.09.2017 SZCZEGÓŁY

Celem projektu ADEPT jest opracowanie wirtualnego środowiska projektowego dla systemów napędu elektrycznego oraz utworzenie multidyscyplinarnej sieci badawczej. Poprzez ofertę spersonalizowanych szkoleń w dziedzinie systemów napędu elektrycznego i kompetencji uzupełniających (np. przedsiębiorczość), projekt ADEPT podniesie kompetencje i poprawi perspektywy kariery zawodowej 12 młodych badaczy (doktorantów) i dwóch doświadczonych naukowców. Bliski kontakt we wszystkich aspektach współpracy (badania, transfer wiedzy, wyjazdy do innych partnerów, warsztaty) oraz obszerny program szkoleń w szerokim spektrum obszarów nauki (elektromagnetyzm, termika, mechanika, wibroakustyka, sterowanie, integracja napędu elektrycznego w pojeździe) pozwoli zarówno początkującym, jak i doświadczonym naukowcom na wykształcenie biegłości w sferze inżynierii i kompetencji dodatkowych niezbędnych na ścieżce kariery zawodowej. Poprzez współpracę na linii przemysł-uczelnie, projekt ADEPT ułatwi absorpcję wyników badań naukowych w przemysłowych rozwiązaniach i produktach z dziedziny nowoczesnego napędu elektrycznego. Powodzenie technologii napędu elektrycznego pojazdów w decydującym stopniu zależy od maksymalizacji efektywności przetwarzania energii (sprawności) przy jednoczesnej minimalizacji jego kosztów. Duże straty energii w układach elektroniki mocy oznaczają zwiększenie rozmiarów, ciężaru i kosztu urządzeń, co wynika z obecności niezbędnych elementów chłodzących. Zwiększają one również zapotrzebowanie na energię elektryczną -- zarówno bezpośrednio jak i pośrednio poprzez ciężar podsystemu chłodzenia. To z kolei prowadzi do zwiększenia kosztów eksploatacji i ograniczenia zasięgu pojazdu. Dlatego też w ramach projektu ADEPT, w Katedrze prowadzone będą prace ukierunkowane na opracowanie zaawansowanych przekształtników elektronicznych i narzędzi symulacyjnych (ze szczególnym naciskiem na wiarygodne prognozowanie mocy strat) dedykowanych do nowoczesnych systemów napędu elektrycznego, o zredukowanych stratach energii i lżejszym układzie chłodzenia -- przede wszystkim poprzez zastosowanie współczesnych technologii półprzewodnikowych.