Wydawca treści

PROJEKT Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 10.04.2017 - 09.04.2020 SZCZEGÓŁY

Celem projektu jest opracowanie modeli matematycznych dla zjawisk cieplnych zachodzących w nanosystemach elektronicznych.

 

Do projektu poszukiwani są doktoranci, którzy będą mieli za zadanie przeprowadzenie weryfikacji eksperymentalnej hipotezy o występowaniu zjawisk niefourierowskich w nanostrukturach elektronicznych, zaproponowanie odpowiedniego modelu matematycznego obserwowanych zjawisk oraz opracowanie symulatora termicznego pozwalającego na obliczanie rozkładu temperatury z wykorzystaniem tego modelu.

Pozostałe wymagania:
1) ukończony I stopień studiów w dziedzinie matematyki, fizyki, elektroniki lub informatyki,
2) posiadanie wiedzy w zakresie miernictwa elektronicznego lub znajomość metod optymalizacji i rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych,
3) posługiwanie się biegle językiem angielskim oraz polskim.

Warunki zatrudnienia:
Doktoranci będą otrzymywać ze środków grantu stypendium w wysokości 2.400 złotych brutto przez okres do 30 miesięcy. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania stypendium wynikającego z regulaminu studiów doktoranckich obowiązujących na Politechnice Łódzkiej.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną do sekretariatu Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej na adres: secretary@dmcs.p.lodz.pl do dnia 29 września 2017 do godz. 15:00.


PROJEKT Opracowanie, budowa i instalacja systemu sterowania parametrami pola przyspieszającego w nadprzewodzących wnękach rezonansowych akceleratora projektu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS ERIC). KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 10.2016 - 02.2022 SZCZEGÓŁY

Obecnie konstruowane w Szwecji, europejskie źródło spalacyjne ESS-ERIC (European Spallation Source), jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastruktury badawczej realizowanych przez wiele krajów Wspólnoty Europejskiej.

Dzięki uzyskanemu w trakcie pracy urządzenia promieniowaniu neutronowemu będzie można prowadzić badania w zakresie materiałoznawstwa na niespotykaną obecnie skalę. Badania prowadzone z wykorzystaniem źródła spalacyjnego znajdą swoje zastosowania w takich dziedzinach jak: nauki medyczne, energetyka, materiały inteligentne, chemia, itd.

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych jako część konsorcjum „Polska Grupa Elektroniczna" (eng. PEG – Polish Electronic Group) w skład którego wchodzą również Politechnika Warszawska oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, realizuje w latach 2016-2022 fragment polskiego wkładu rzeczowego w budowę ośrodka ESS. W ramach tej współpracy PEG jest odpowiedzialny za pomoc w opracowaniu, wytworzenie oraz instalację systemów sterowania parametrami pola elektro-magnetycznego w eliptycznych, nadprzewodzących wnękach rezonansowych akceleratora protonów źródła spalacyjnego (LLRF control system – Low Level Radio Frequency control system).   

W ramach uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowania DMCS bierze udział w pracach nad:

- opracowaniem specyfikacji systemu LLRF,

- opracowaniem, testowaniem oraz produkcją i testowaniem komponentów sprzętowych do sterowania elementami piezoelektrycznymi,

- integracją oraz opracowaniem oprogramowania do testowania komponentów i całości systemu LLRF,

- integracją i testowaniem wzorcowego egzemplarza systemu LLRF,

- montażem i instalacją systemów w akceleratorze ESS.


PROJEKT Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi - STRATEGMED 2 (akronim InnoReh) KIEROWNIK Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 01.09.2016 - 31.08.2019 SZCZEGÓŁY

Głównym celem realizowanego projektu jest opracowanie, stworzenie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu ułatwiającego diagnozowanie i rehabilitację osób z zaburzeniami równowagi.

 

Nowatorski koncept techniczny polegać będzie na stworzeniu przenośnego urządzenia elektronicznego, wyposażonego w trójosiowe czujniki pomiarowe, wykonane w technologii mikroukładów elektromechanicznych. Urządzenie zostanie wyposażone w oprogramowanie i protokoły diagnostyczne dla układu równowagi, włączając ocenę funkcjonalną, która jest kluczowa dla zaprojektowania i monitorowania indywidualnego programu rehabilitacji zaburzeń układu równowagi. Umiejętność samouczenia się systemu w połączeniu z opracowaniem specyficznych dla pacjenta modeli biodynamicznych umożliwi personalizację urządzeń i dostosowanie ich do potrzeb indywidualnych pacjentów. Dzięki temu system znajdzie zastosowanie we wspomaganiu i nadzorowaniu prowadzonych ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz pomoże kontrolować postawę pacjentów w codziennych sytuacjach życiowych, ostrzegając przed potencjalną możliwością upadku.

 

Projekt realizowany jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED 2 - „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" oraz jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


PROJEKT ADEPT - ADvanced Electric Powertrain Technology KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski OKRES 01.10.2013 - 30.09.2017 SZCZEGÓŁY

Celem projektu ADEPT jest opracowanie wirtualnego środowiska projektowego dla systemów napędu elektrycznego oraz utworzenie multidyscyplinarnej sieci badawczej. Poprzez ofertę spersonalizowanych szkoleń w dziedzinie systemów napędu elektrycznego i kompetencji uzupełniających (np. przedsiębiorczość), projekt ADEPT podniesie kompetencje i poprawi perspektywy kariery zawodowej 12 młodych badaczy (doktorantów) i dwóch doświadczonych naukowców. Bliski kontakt we wszystkich aspektach współpracy (badania, transfer wiedzy, wyjazdy do innych partnerów, warsztaty) oraz obszerny program szkoleń w szerokim spektrum obszarów nauki (elektromagnetyzm, termika, mechanika, wibroakustyka, sterowanie, integracja napędu elektrycznego w pojeździe) pozwoli zarówno początkującym, jak i doświadczonym naukowcom na wykształcenie biegłości w sferze inżynierii i kompetencji dodatkowych niezbędnych na ścieżce kariery zawodowej. Poprzez współpracę na linii przemysł-uczelnie, projekt ADEPT ułatwi absorpcję wyników badań naukowych w przemysłowych rozwiązaniach i produktach z dziedziny nowoczesnego napędu elektrycznego. Powodzenie technologii napędu elektrycznego pojazdów w decydującym stopniu zależy od maksymalizacji efektywności przetwarzania energii (sprawności) przy jednoczesnej minimalizacji jego kosztów. Duże straty energii w układach elektroniki mocy oznaczają zwiększenie rozmiarów, ciężaru i kosztu urządzeń, co wynika z obecności niezbędnych elementów chłodzących. Zwiększają one również zapotrzebowanie na energię elektryczną -- zarówno bezpośrednio jak i pośrednio poprzez ciężar podsystemu chłodzenia. To z kolei prowadzi do zwiększenia kosztów eksploatacji i ograniczenia zasięgu pojazdu. Dlatego też w ramach projektu ADEPT, w Katedrze prowadzone będą prace ukierunkowane na opracowanie zaawansowanych przekształtników elektronicznych i narzędzi symulacyjnych (ze szczególnym naciskiem na wiarygodne prognozowanie mocy strat) dedykowanych do nowoczesnych systemów napędu elektrycznego, o zredukowanych stratach energii i lżejszym układzie chłodzenia -- przede wszystkim poprzez zastosowanie współczesnych technologii półprzewodnikowych.